Vancouver & Lower Mainland Multicultural Family Support Services Society

Tumutulong sa mga immigrants, refugees, at visible minority, mga kababaihan at batang nakararanas ng karahasan sa pamilya sa Metro Vancouver, simula noong 1991

Ang Aming layunin ay  tapusin ang karahasan sa pamilya sa pamamagitan ng pag-iwas, pag-aaral at interbensyon

 • Nakarehistro na ahensyang pang  kawanggawa
 • Itinatag noong Setyembre 1991
 • Libre, kompidensiyal, sensitibo sa kultura, nakalaan sa kababaihan
 • Serbisyo ay ibinibigay ng bilingual / bicultural na manggagawa 
 • Babasahin na pang-edukasyon
 • Mga babasahin patungkol sa paglaban sa karahasan batay sa iba’t ibang pananaw/lahi
translate

Translate this site to your language

tl Tagalog
en English

Ang Aming Serbisyo

Multicultural Outreach/Pagtigil ng Karahasan

 • Indibidwal na pagpapayo, advocacy, at suporta sa opisina at sa telepono
 • Pagpapayo sa grupo at pagtulong sa mga biktima ng anumang uri ng pagmamalabis at pang aabuso
 • Crisis intervention at mga referral sa naaangkop na mga ahensya

Programa Para sa mga Bata

 • Indibidwal at grupong pagpapayo para sa mga bata na nakasaksi ng pang-aabuso 
 • Suporta para sa kanilang mga ina
 • Tagapamagitan sa magulang at anak 
 • Tulong sa pagiging magulang (bi-cultural parenting)
 • Presentasyon patungkol sa paglaban sa karahasan sa mga paaralan at komunidad

Serbisyo Para Sa Mga Biktima Sa Komunidad

 • Impormasyon at tulong sa pagdulog sa sistema ng katarungan 
 • Paghahanda at pagsama sa korte
 • Pakikipag-ugnayan sa mga abogado / crown counsel
 • Emosyonal na suporta sa buong proseso

Programa para sa mga Volunteers 

 • Pangunahing pagsasanay sa mga kasanayan sa pag-oopisina sa flexible na oras
 • Libreng edukasyon workshops para sa pagpapaunlad ng sarili 
 • Tumatanggap kami ng mga mag-aaral na nagpa-practicum mula sa mga kolehiyo at “work experience students” mula sa Secondary Schools
 • Kami ay nagbibigay ng:
  •   Pangangasiwa
  •   Pakikipag-usap sa kanilang institusyon

Edukasyon at Konsultasyon

 • Presentasyon patungkol sa pagkakaiba ng kultura at paglaban sa karahasan para sa mga propesyonal at komunidad
 • Pang-edukasyon na programa para sa iba’t ibang pangkat etniko sa komunidad

Tumatanggap kami ng mga referral mula sa:

 • Indibidwal at mga miyembro ng komunidad 
 • Pansamantala at ligtas na matutuluyan (Safe Houses)
 • Ministry para sa mga bata at pamilya 
 • Ahensya para sa mga Immigrants  
 • Mga paaralan
 • Hospital at mga propesyonal sa larangan ng medikal 
 • Iba pang mga ahensya, ministries ng pamahalaan at mga institusyon
 • Programa para sa pagtulong sa biktima
 • Pulisya,RCMP, at legal/judicial na tanggapan

Impormasyon sa pagkontak

Suite 306 – 4980 Kingsway
Burnaby, BC V5H 4K7
(5000 Kingsway Plaza Phase III)

chat-circle

Phone

Mon-Fri from 9am to 5pm

pin-circle

In person

Mon-Fri from 9am to 5pm

mail-circle

Email

Our team is here to help

Woman on laptop

Not ready to call?

Your comfort and well-being are important to us. If you’re not ready to call, share your needs by filling out the form.

Let us know about the type of support you are looking for, and our caring staff will contact you during our office hours to assist.

Remember, we are here to support you, and there’s no rush. Your safety is our top priority.

How can we help you?

How can we help you? (Expanded)
 

More information about you


Let's work together to end family violence

donate
Donate
volunteer
Volunteer
fundraise
Fundraise
partnerships
Partnerships
Scroll to Top